Emiliaskolan

Emiliaskolan – Höörs Waldorfsskola kännetecknas av en helhetssyn på elevens utveckling. Här utvecklas hela människan – tanken, känslan och viljan.

Genom metoder i bild, musik och hantverk ges barnen ett lustfyllt lärande, utvecklad kreativitet och en positiv självbild. Tidigt lär sig barnen att ta hänsyn till varandra och att utveckla sin empati. Emiliaskolan är en grundskola med ca 180 elever. I år har vi A-form i alla klasser.

Skolan ansluter sig till de övergripande målen för grundskolan i Sverige. Kännetecken för Emiliaskolans profil är helhetssynen på elevens utveckling. “Emiliaskolans uppdrag är att ur den antroprosofiska människobilden, med hjälp av waldorfpedagogiken ge eleverna möjlighet att utvecklas i sin egen takt till initiativrika, empatiska, respektfulla och omdömesgilla människor, med en egen vilja att lära”. Eleverna känner sina lärare väl. Klassläraren följer ofta barnen från första klass och upp genom mellanstadiet. I låg och mellanstadiet har klassläraren undervisning i svenska, matematik och orienteringsämnen. Ämneslärarna undervisar i språk, musik, idrott och hantverk.

I högstadiet har klasserna mer ämnesundervisning och därmed fler lärare. Dock har man sitt eget klassrum och sin klasslärare som man träffar dagligen och som har hand och kontakten med föräldrarna.

Schemat utgår från människans dagsrytm. De teoretiska ämnena läses framför allt före lunch. Eftermiddagen ägnas åt konstnärliga eller praktiska ämnen som handarbete, träslöjd, musik, gymnastik och bild.
Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen samverkar och integreras med varandra för att knyta an till elevens utveckling. Konstnärlig verksamhet stärker viljan och koncentrationsförmågan. När man bearbetar ett stoff konstnärligt; i bild, lera, rörelse, musikaliskt eller dramatiskt, når man ett inlevelsefullt lärande. Man ”tänder en eld” istället för att bara ”fylla en kanna”.
Ett konstnärligt genomarbetat stoff glömmer man inte, man lär för livet och inte bara för skoltiden. Muntlig undervisning har en viktig plats i waldorfskolan. Inlärning sker efter principen ”göra-uppleva-förstå”. Ingen lärobok styr, utan läraren anpassar arbetet efter sin klass.
Med hjälp av referenslitteratur kompletterar eleverna kunskaperna och sammanställer texter i arbetsböcker, som illustreras.

Periodundervisning stärker koncentrations- och minnesförmågan. Periodämnena är i första hand svenska, matematik och SO- och NO-ämnen. En period omfattar de första två morgontimmarna och pågår två till fem veckor.
Det aktuella periodämnet, t ex historia, integreras gärna i andra ämnen som handarbete, träslöjd, musik, bild och språk. På så sätt kan eleverna få en hel upplevelse av ämnet, vilket engagerar på djupet.

Språkundervisning: Från första klass undervisas eleverna i engelska och tyska. De första åren sker språkundervisningen med hjälp av sånger, verser och små berättelser som skapar en känsla för språkets melodi. Det medvetna grammatiska övandet börjar i fjärde klass.

Närheten till naturen gör att Emiliaskolan har en unik möjlighet att vistas i skog och mark. I de lägre klasserna har eleverna varje dag en lång uteperiod med fri lek och skapande. Uteleken ger tid och rum för att utveckla barnens sociala samspel.

” Skolan ska vara en plats där det leves och sökes, inte bara fastslås, upprepas och kontrolleras”
Emilia Fogelklou
 

::::::