Så här såg informationen ut för några år sedan … 

Nu når ni gruppen via: waldorfforeningen@emiliaskolan.se

Kom ihåg att lämna in den utsända blanketten där ni har möjlighet att välja grupptillhörighet!

 

Föräldraföreningen

 

 

 

 

 

 

 

 

På det gemensamma föräldramötet, september -14, lyfte kollegiet fram en önskan om att återigen väcka liv i skolans föräldragrupper.  

Föräldrars insatser har gett oss många fina inslag i vår miljö, både inne och ute.

Pyramiden, labyrinten, odlingarna och fotbollsplanen … för att nämna några.

Man får inte heller glömma alla härliga fikastunder där cafégruppen varit aktiv, och den årliga julbasaren som visar upp vår skola från sin bästa sida.

Föräldrarna har en viktig roll i en waldorfskola. Genom att delta i olika projekt ökar den sociala tryggheten, för både barn och vuxna. Man lär känna varandra, och med bidragen förs skolans utveckling framåt. Så vi ser gärna att föräldrarna engagerar sig i någon av arbetsgrupperna. Engagemanget kan såklart variera under olika tidpunkter, men det finns alltid plats för dig som vill hjälpa till med något!

Styrelsen i föreningen Emiliaskolan består av föräldrar och medarbetare. Varje familj är medlem i föreningen vilket ger föräldrarna god insyn i verksamheten. Föräldramöten i klasserna blir det en till två gånger per termin, plus ett stormöte på hösten och föreningens årsmöte på våren. Några gånger per läsår har skolan årstidsfester gemensamt för barn, föräldrar och pedagoger.

Efter en översyn av rådande grupper har vi i kollegiet gjort ett förslag med något färre valmöjligheter. Vi tror att det då kan bli mer överskådligt, och samtidigt kan det ju vara en fördel med många i varje grupp. Mycket kan bli gjort när det är fördelat på fler händer … Efter detta utskick är nästa steg att ni som har möjlighet anmäler er till en av grupperna. Ge också besked om du kan tänka dig att vara gruppansvarig tillsammans med någon annan förälder. Delat ansvar är mindre betungande, och mycket roligare 🙂

 

 

Utemiljö / Trädgård

 

* Stimulera uteaktiviteter utifrån önskemål från eleverna, elevrådet och kollegiet. Skapa lekrum och lekytor … ex. asfaltsytor    till bandy och King out, gungrep, linbanor etc.

* Sköta odlingar och planteringar tillsammans med elever och lärare.

* Arrangera en gemensam arbetsdag per termin.

* Utföra projekt med enskilda elever och hela klasser, i samarbete med klasslärare och elevhälsan.

 

 

Innemiljö

 

* Samarbete med ekonomigruppen, resten av kollegiet och elevrådet.

* Inventera och utveckla den fysiska miljön, så att den blir så bra som möjligt för vår pedagogik och vår sociala arbetsmiljö.

* Textilarbete, färgsättning, möbelbygge etc.

 

 

Basargruppen

 

* Delaktighet i planeringen och utförandet av julbasaren, i samarbete med klasslärare och klassföräldrar.

* Kontakt med försäljare utifrån. (Föräldrar, och andra som hyr bord)

 

 

  Föräldrar kan också göra viktiga insatser kring

 Kommunikation och PR

  i samarbete med kollegiets framtidsgrupp.

 

::::::